• Cloud Hosting Pro AZ01

  Chỉ 114.000 đ/tháng
  1.368.000  /12 tháng
  2.599.200 đ 2 năm chiết khấu 5%
  1.026.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  4.924.800 đ 4 năm chiết khấu 10%
  5.814.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 5 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Tài khoản FTP: 1
  • Database SQL: 3
  • Park/ KGH/1
  • SSL: Miễn phí
 • Cloud Hosting Pro AZ02

  Chỉ 227.000 đ/tháng
  2.724.000  /12 tháng
  5.175.600 đ 2 năm chiết khấu 5%
  2.043.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  9.806.400 đ 4 năm chiết khấu 10%
  11.577.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 7 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Tài khoản FTP: 2
  • Database SQL: 4
  • Park/ KGH/2
  • SSL: Miễn phí
 • Cloud Hosting Pro AZ03

  Chỉ 340.000 đ/tháng
  4.080.000  /12 tháng
  7.752.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  3.060.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  14.688.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  17.340.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 15 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Tài khoản FTP: 3
  • Database SQL: 5
  • Park/ KGH/3
  • SSL: Miễn phí
 • Cloud Hosting Pro AZ04

  Chỉ 455.000 đ/tháng
  5.460.000  /12 tháng
  10.374.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  4.095.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  19.656.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  23.205.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 20 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Tài khoản FTP: 4
  • Database SQL: 7
  • Park/ KGH/4
  • SSL: Miễn phí
 • Cloud Hosting Pro AZ05

  Chỉ 555.000 đ/tháng
  6.660.000  /12 tháng
  12.654.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  4.995.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  23.976.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  28.305.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 30 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Tài khoản FTP: 5
  • Database SQL: 10
  • Park/ KGH/5
  • SSL: Miễn phí