• VPS Giá Rẻ AZ01

  Chỉ 100.000 đ/tháng
  1.200.000  /12 tháng
  2.280.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  900.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  4.320.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  5.100.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • CPU: InteI Xentelon [1] Cores
  • HDD: 25GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 768MB + 1GB Free
  • Bandwidth: KGH
  • IP Riêng: 1
 • VPS Giá Rẻ AZ02

  Chỉ 210.000 đ/tháng
  2.520.000  /12 tháng
  4.788.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  1.890.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  9.072.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  10.710.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • CPU: InteI Xentelon [2] Cores
  • HDD: 40GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 1GB+ 1GB Free
  • Bandwidth: KGH
  • IP Riêng: 1
 • VPS Giá Rẻ AZ03

  Chỉ 390.000 đ/tháng
  4.680.000  /12 tháng
  8.892.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  3.510.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  16.848.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  19.890.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • CPU: InteI Xentelon [3] Cores
  • HDD: 50GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 3GB + 1GB Free
  • Bandwidth: KGH
  • IP Riêng: 1
 • VPS Giá Rẻ AZ04

  Chỉ 720.000 đ/tháng
  8.640.000  /12 tháng
  16.416.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  6.480.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  31.104.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  36.720.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • CPU: InteI Xentelon [4] Cores
  • HDD: 80GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 4GB + 2GB Free
  • Bandwidth: KGH
  • IP Riêng: 1
 • VPS Giá Rẻ AZ05

  Chỉ 1.080.000 đ/tháng
  12.960.000  /12 tháng
  24.624.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  9.720.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  46.656.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  55.080.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • CPU: InteI Xentelon [4] Cores
  • HDD: 120GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 4.5GB + 2GB Free
  • Bandwidth: KGH
  • IP Riêng: 1
 • VPS Giá Rẻ AZ06

  Chỉ 120.000 đ/tháng
  1.440.000  /12 tháng
  2.736.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  1.080.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  5.184.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  6.120.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • CPU: InteI Xentelon [5] Cores
  • HDD: 120GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 4GB + 3GB Free
  • Bandwidth: KGH
  • IP Riêng: 1
 • VPS Giá Rẻ AZ07

  Chỉ 1.600.000 đ/tháng
  19.200.000  /12 tháng
  36.480.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  14.400.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  69.120.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  81.600.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • CPU: InteI Xentelon [5] Cores
  • HDD: 120GB [SSD Cloud Storage]
  • RAM: 5GB + 3GB Free
  • Bandwidth: KGH
  • IP Riêng: 1