• SEO Hosting AZ01

  Chỉ 150.000 đ/tháng
  1.800.000  /12 tháng
  3.420.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  1.350.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  6.480.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  7.650.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 2 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Addon Domain: KGH
  • Database: KGH
  • Tài khoản quản lý: 1
  • IP: 09 (Class A,B,C kházc nhau)
 • SEO Hosting AZ02

  Chỉ 200.000 đ/tháng
  2.400.000  /12 tháng
  4.560.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  1.800.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  8.640.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  10.200.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 5 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Addon Domain: KGH
  • Database: KGH
  • Tài khoản quản lý: 2
  • IP: 09 (Class A,B,C kházc nhau)
 • SEO Hosting AZ03

  Chỉ 300.000 đ/tháng
  3.600.000  /12 tháng
  6.840.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  2.700.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  12.960.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  15.300.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 7 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Addon Domain: KGH
  • Database: KGH
  • Tài khoản quản lý: 2
  • IP: 09 (Class A,B,C kházc nhau)
 • SEO Hosting AZ-04

  Chỉ 350.000 đ/tháng
  4.200.000  /12 tháng
  7.980.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  3.150.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  15.120.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  17.850.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 10 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Addon Domain: KGH
  • Database: KGH
  • Tài khoản quản lý: 10
  • IP: 09 (Class A,B,C kházc nhau)
 • SEO Hosting AZ05

  Chỉ 650.000 đ/tháng
  7.800.000  /12 tháng
  14.820.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  5.850.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  28.080.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  33.150.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 20 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Addon Domain: KGH
  • Database: KGH
  • Tài khoản quản lý: 20
  • IP: 09 (Class A,B,C kházc nhau)
 • SEO Hosting AZ06

  Chỉ 980.000 đ/tháng
  11.760.000  /12 tháng
  22.344.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  8.820.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  42.336.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  49.980.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 30 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Addon Domain: KGH
  • Database: KGH
  • Tài khoản quản lý: 30
  • IP: 09 (Class A,B,C kházc nhau)
 • SEO Hosting AZ07

  Chỉ 1.300.000 đ/tháng
  15.600.000  /12 tháng
  29.640.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  11.700.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  56.160.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  66.300.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 40 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Addon Domain: KGH
  • Database: KGH
  • Tài khoản quản lý: 40
  • IP: 09 (Class A,B,C kházc nhau)
 • SEO Hosting AZ08

  Chỉ 1.500.000 đ/tháng
  18.000.000  /12 tháng
  34.200.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  13.500.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  64.800.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  76.500.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 50 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Addon Domain: KGH
  • Database: KGH
  • Tài khoản quản lý: 50
  • IP: 09 (Class A,B,C kházc nhau)
 • SEO Hosting AZ09

  Chỉ 1.800.000 đ/tháng
  21.600.000  /12 tháng
  41.040.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  16.200.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  77.760.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  91.800.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 60 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Addon Domain: KGH
  • Database: KGH
  • Tài khoản quản lý: 60
  • IP: 09 (Class A,B,C kházc nhau)
 • SEO Hosting AZ10

  Chỉ 1.950.000 đ/tháng
  23.400.000  /12 tháng
  44.460.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  17.550.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  84.240.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  99.450.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 70 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Addon Domain: KGH
  • Database: KGH
  • Tài khoản quản lý: 70
  • IP: 09 (Class A,B,C kházc nhau)
 • SEO Hosting AZ11

  Chỉ 2.190.000 đ/tháng
  26.280.000  /12 tháng
  49.932.000 đ 2 năm chiết khấu 5%
  19.710.000 đ 3 năm chiết khấu 7.5%
  94.608.000 đ 4 năm chiết khấu 10%
  111.690.000 đ 5 năm chiết khấu 15%
  • Dung lượng: 80 GB
  • Băng thông: KGH
  • Địa chỉ Email: KGH
  • Addon Domain: KGH
  • Database: KGH
  • Tài khoản quản lý: 80
  • IP: 09 (Class A,B,C kházc nhau)